Apa Kang Diarani Saloka

Apa Kang Diarani Saloka

Apa kang di arani saloka

Daftar Isi

1. Apa kang di arani saloka


Jawaban:

kalo dalam bahasa indonesia artinya

siapa yang dia cintai


2. Unen - unen kang ajeg panggonane , duwe teges lugu diarani . . . . *A paribasanB bebasanC salokaD cangkriman​


Jawaban:

B. bebasan

Penjelasan:

JADIKAN JAWABAN YG TERBAIK:)SEMOGA MEMBANTU:)MAAF KALAU SALAH:)JANGAN LUPA FOLLOW;)

3. opo Kang diarani Saloka​


Jawaban:

Saloka Yaiku Unen Unen kang ajeg panggonane mawa teges entar,ngemu surasa pepindhan,nanging kang dipindhahake wonge


4. Unen-unen kang ajeg panganggone ora ngemu surasa pepindhan diarani ... *a. paribasanb. bebasanc. salokad. pepindhan​


a. paribasan

Penjelasan:

semoga membantu


5. 8. Unen-unen kang ngemu teges wantah diarani...a. salokac. pepindhanb. bebasand. paribasan​


Jawaban:

d. paribasan

Penjelasan:

unen unen kang ngemu teges wantah diarani paribasan

Jawaban:

D. Paribasan

Penjelasan:

Paribasan yaiku unen-unen kang gumathok lan ajeg panganggone sarta nduweni teges wantah.

Tuladha (contoh):

Arebut balung tanpa sungsum = padudon sing disebabake barang sepele.

semoga membantu.


6. Unen-unen kang dumadi saka rong gatra (larik) utawa patang gatra kang ngemu purwaka lan isi diarani.........(saloka, parikan, bebasan,paribasan).


Unen-unen kang dumadi saka rong gatra (larik) utawa patang gatra kang ngemu purwaka lan isi diarani parikan

7. Karangan kang awujud tatahan kanthi paugeran tartamtu iku diarani... . (5 Points) Parikan Geguritan Paribasan Bebasan Saloka


Jawaban:

Geguritan atau dalam bahasa Indonesia disebut puisi


8. Unen - unen kang ajeg panggonane , duwe teges pepindhahan kang dipindhaake wonge diarani . . . . *A paribasanB bebasanC salokaD cangkriman​


Jawaban:

C.SALOKA

Penjelasan:

aku sudah tanya sodaraku yg guru ya


9. Apa kang diarani tembung saloka?


Jawaban:

Tembung saloka yaiku unen unen sing ajeq Tembunge ngemu Surasa pepindhan sing dipepindanake uwonge...

#semoga membantu

Jawaban:

Tuladha : Ana Catur Mungkur , tegese ora gelem ngrungokake rerasan kang ora becik

Penjelasan:

Tembung saloka yaiku unen - unen sing ajeg tembunge ngemu surasa pepindhan sing dipepindhanake uwonge.

Maaf kalo salah,

Semoga bermanfaat,

#Semangat belajar


10. apa kang diarani saloka​


Jawaban:

Rangkaian kata yang tetap penggunaannya,bermakna konotatif dan mengandung makna pengandaian

Penjelasan:

dimana yang diandaikan orang serta yang dipakai sebagi pengandaian bisa binatang maupun barang.


11. a. apa kang diarani ragam basa? b. basa rinengga iku apa? c. Sebut lan jlentrehne apa kang diarani pribasan, bebasan, pepundhan, lan saloka. d. Tulisen diji wae tuladhane pribasan, bebasan, pepundhan, lan saloka.​


a. kang diarani ragam basa yaiku basa kang akeh ragame lan didhasari saka wilayahe . misal , jawa timur . contoh ragam basane jawatimuran , surabayanan , lsp.

b. basa rinengga yaiku basa kang kalebu susastra rinacik mawa basa kang endah

c. - paribasan

Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar (kiasan) lan ora ngemu surasa pepindhan

- bebasan

Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone mawa teges entar (kiasan) lan ngemu surasa pepindhan. Sing pindhakake iku sipate wonge

- pepundhen

pepundhen yaiku unen unen kang ngemu ngemu arti pujaan/junjungan , utawa sesuatu kang diajeni banget

- saloka

Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panganggone lan ngemu surasa pepindhan, dene sing ngemu surasa pepindhan iku wonge, lan iso anggo pepindhan kewan utawa barang .

d. - paribasan

tuladha :

dudu sanak dudu kadang yen mati

melu kelangan

tegese :

tegese sanajan wong liya manawa

nandhang ora kepenak dibelani utawa

yen mati melu nggetuni

- bebasan

tuladha :

dudu berase ditempurake

tegese :

nyambungi gunem, nanging ora

cundhuk karo sing dirembug

- pepundhan

tuladha : -

- saloka

tuladha :

dhandhang diunekake kuntul, kuntul

diunekake dhandhang

tegese :

ala diunekake apik, apik diunekake ala.


12. apa kang diarani saloka? ​


Jawaban:

   Yang dimaksud saloka adalah rangkaian kata yang tetap penggunaanya, bermakna konotatif, dan mengandung makna pengandaian. Dimana yang diandaikan adalah orang, serta yang dipakai sebagai pengandaian bisa binatang maupun barang.  


13. opo kang di arani saloka​


Jawaban :

Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panggonane, duwe teges pepindhan, sing dipindhakake utawa dibandhingake wonge.

Tuladha :

- Cebol nggayuh lintang.

artine wong mlarat duwe gegayuhan sing mukal kasembadan.

Mapel : Bahasa Jawa/Bahasa Daerah

Semoga membantu, Kak!^-^


14. tuladha kang klebu saloka


*pitik trondhol diumbar ing pedaringan tegese wong ala dipasrahi tunggu barang sing aji.
*yuwana mati lena tegese wong becik nemu cilaka,amarga saka kurang ngati-ati.

semoga membantu

15. apa sing diarani saloka?jawaban:Saloka Yaiku Unen Unen kang ajeg panggonane mawa teges entar,ngemu surasa pepindhan,nanging kang dipindhahake wonge​


Jawaban:

Saloka Yaiku Unen Unen kang Ajeng panggone mawa tegese ,ngemu Surasa perpindahan,nanging kang dipindahke wonge .

Jawaban:

Tembung saloka yaiku unen-unen sing ajeng tembunge ngemu surasa pepindhan sing dipepindhanake uwonge


16. 1.)sebutna apa kang diarani a.tembung saloka b.tembung garba c.tembung paribasan d.tembung bebasan Jelasno lan wenehana tuladha 2 2.)apa kang diarani guru gatra,guru lagu guru wilangan.


2) Tembang macapat itu terdiri dari Guru
Gatra, Guru wilangan, guru lagu, dan
watak.
Guru gatra adalah jumlah baris dalam
tembang macapat
Guru wilangan adalah jumlah suku kata
dalam tembang macapat
Guru lagu adalah jatuhnya suara di
akhir baris tembang macapat
Untuk mengetahui secara jelas maksud
guru lagu, guru gatra, dan guru
wilangan, perhatikan contoh tembang
macapat – Mijil di bawah ini:
Payo kanca bareng ngudi ngilmi
Mumpung isih enom
Ja katungkul gegojegan wae
Bapak ibu guru wus maringi
Kawruh kang sayekti
Agung gunanipun
===============
Berdasarkan contoh Mijil di atas maka:
Guru gatra berjumlah 6
Guru Wilangan
Pa-yo -kan-ca- ba-reng- ngu-di
-ngil-mi = 10
Mum-pung i-sih e-nom = 6
Ja- ka-tung-kul -ge-go-je-gan -
wa-e = 10
Ba-pak- i-bu- gu-ru- wus-
ma-ri-ngi = 10
Kaw-ruh -kang- sa-yek-ti = 6
A-gung- gu-na-ni-pun = 6
Guru Lagu :
Payo kanca bareng ngudi ngilmi = i
Mumpung isih enom = o
Ja katungkul gegojegan wae = e
Bapak ibu guru wus maringi = i
Kawruh kang sayekti = i
Agung gunanipun = u

17. apa kang diarani saloka?​


Jawaban:

Saloka Yaiku Unen Unen kang ajeg panggonane mawa teges entar,ngemu surasa pepindhan,nanging kang dipindhahake wonge


18. Unen - unen kang ajeg panggonane , duwe teges lugu diarani . . . . *A paribasanB bebasanC salokaD cangkriman​


Jawaban:

b.bebasan

Penjelasan:

jadikan jawaban terbaik ya kak


19. apa kang diarani : wangsalan,paribsaan,bebasan,saloka


Wangsalan yaiku unen unen saemper cangkriman kanthi mratelake batangane utawa tebusane sarana sinandi.

Paribasan yaiku unen unen kang wis gumatok racikane lan mawa teges tartemu.

Bebasan yaiku unen unen kang ajeg panggonane, mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan.

Saloka yaiku unen unen kang ajeg panggonane mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan.

20. Wong kang nerak aturane dhewe. Saloka kang trep ...​


Jawaban:

Timun mungsuh duren


Kategori b_daerah