Batangan Saka Cangkriman Wancahan Pindhang Kutut Yaiku

Batangan Saka Cangkriman Wancahan Pindhang Kutut Yaiku

Golekana batangane cangkriman wancahan ing ngisor ikila. Pindang kutut​

Daftar Isi

1. Golekana batangane cangkriman wancahan ing ngisor ikila. Pindang kutut​


Jawaban:

Sapi mblandhang lukune katut

Penjelasan :

Maaf kalau salah :)


2. B. Mangerteni cangkriman Cangkriman yaiku unen-unon sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude Mula saka iku, cangkriman uga diarani bedhekan utawa batangan Cangkriman ik wujude ana 4, yaiku 1. Cangkriman sing wujude wancahan (cokakan) 2. Cangkriman sing wujude pepindhan (irib-inb) 3. Cangkriman sing wujude plesetan, lan 4. Cangkriman sing sinawung embang. soal: Tulisen tuladhane cangkriman manut jinise! Wangsulan​


Jawaban:

Cangkriman ( basa Inggris : riddle ) yaiku pratelan utawa pitakon utawa tetembungan kang nduweni teges ganda utawa teges tertutup, diajukake minangka cangkriman kang kudu dirampungake. Teka-teki ana rong jinis: enigma, ing ngendi masalah umume ditulis nganggo basa metaforis utawa alegoris sing mbutuhake kapinteran lan pikiran sing ati-ati, lan teka-teki, sing pitakonan gumantung saka efek ing proses pitakonan, uga jawaban.

Cangkriman cenderung diartikake minangka kedadeyan sing durung ditemokake titik terang. Umume media isih nggunakake tembung iki kanggo ngandharake masalah misterius utawa jawaban sing bisa diverifikasi durung ditemokake.


3. cangkriman wancahan batangan "siput" yaiku?​


Jawaban:

Bocah cilik nggawa omah.

Penjelasan:

Cangkriman = Bocah cilik nggawa omah.

Batangane = Keong/Siput.

Jawaban:

cangkriman bocah cilik nggendong omah,batangane bekicot


4. Batangan saka cangriman wancahan "Pindhang kutut" yaiku ...A. Sapi ning kandhang kaki menthelengB.Sapi mblandhang lukune katutC.Tapak teken sithikD.Tompo cemanthel kaki wedi​


Wangsulan

Batangan saka cangkriman wancahan "Pindhang kutut" yaiku ...

➡️ B. Sapi mblandhang lukune katut.

Penjelasan

Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Mula saka iku, cangkriman uga diarani bedhekan utawa batangan.

Titikan/Ciri-ciri cangkriman :

- Awujud bedhekan kang kudu digoleki wangsulane,

- Pranyatan kang wujud batangane/wangsulane,

- Paribasan sing kudu di artekake,

- Ora nganggo purwakanthi (bebas).

✧ Cangkriman sing wujude wancahan (cekakan),

→ Wancah iku tegese cekak. Wancahan iku kudu dibatang kang disusun saka gatra kang ana.

—☆ Tuladhane :

Burnas Kopen : bubur panas kokopenPakboletus : Tapak kebo lelene satusPak bomba, pak lawa, pak piyut : tapak kebo amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyutPindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki menthelengBot ginawa entheng, theng ginawa abot : klobot ginawa entheng, gentheng digawa abotWiwa wite, lesbodhonge, karwa pake : uwi dawa uwite, tales amba godhonge, cikar dawa tipakeKabaketan : Nangka tiba neng suketanYumaerong : yuyu omahe ngerongKarla ndheren : mbakar tela sumendhe kerenNasgithel : Panas, legi, kenthel

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 6

Materi : Piwulang 4 - Cangkriman

Kata Kunci : Cangkriman wancahan Pindhang kutut

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 6.13.4

-----------------------------

Semoga membantu.


5. cangkriman wancahan pindhang kilen​


Jawaban: sapine nyundang sikile nyemplung kalen

Penjelasan: maaf kalo salah^_^


6. Tulisen tuladha saka cangkriman awujud tembung wancahan!


Penjelasan:

pakboletus = tepak kebo ono lelene satus

burnaskopen = bubur panas kokopen

wiwa wite lesbodhonge = uwi dowo wite,tales ombo godhonge


7. cangkriman wancahan yaiku​


Jawaban:

Salah satu jenis teka teki bahasa jawa


8. Macan iku saka alas ora saka tengen. Cangkriman plesetane batangan iku yaiku


Ana tulisan Arab. Macane saka ngendi .....

Jawaban : Saka Alas


9. Tuladhane cangkriman wancahan, yaiku​


Jawaban:

-"Wiwa wite, lesbadhonge, karwapeke", yaiku; uwi dawa wite, tales amba   godhonge, cikal dawa tipake.

-"Pakboletus", yaiku; tapak kebo ono lelene satus.

- "Pindhangkileng", yaiku; sapi nang kandhang, kaki mentheleng.

Penjelasan:


10. Titikane cangkriman wancahan yaiku


bersifat tebak menebak
bahasanya kiasan
bahasanya tradisional

11. cangkriman ngisor iki kang kalebu cangkriman wancah yaiku..... a. bosok malah enakb. Gajah nguntal Sangkrahc. pitik walik saba mejad. pindhang kileng??? ​


Jawaban:

D. Pindhang kileng

Penjelasan:

Cangkriman iku unen-unen sing kudu ditebak(dibatang).

1. Cangkriman Wancah

Tuladha: Pindang kileng: sapi nang kandhang, sikil mentheleng

2. Cangkriman Pepindhan

3. Cangkriman wujud tembang


12. batangane cangkriman ing ngisor ikiA. Keba ketan=B. Pindhang kutut=C. Tong tong reng-reng=​


A. Kaba ketan

➡️ batangane = nangKA tiBA ing suKETAN.

B. Pindhang kutut

➡️ batangane = saPI mblaNDHANG, luKUne kaTUT.

C. TongYong rengReng=

➡️ batangane = goTONG roYONG baRENG baRENG.

Pembahasan

Ukara ing dhuwur kalebu Cangkriman.

✨ Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek maksude utawa dibatang, amarga awujud teka teki utawa bedhekan.

✨ Cangkriman ana 4 jinis :

1. Cangkriman wancahan

yaiku Cangkriman wujud wancahan utawa cekakan utawa singkatan.

>> tuladha :

kicak ketan batangane kaki macak iket iketan.kayu mati ginubet ula mati batangane gangsingan.lsp.

2. Cangkriman Blenderan

yaiku Cangkriman wujud plesetan utawa pitakon sing gunane kanggo ngecoh lawane.

>> tuladha :

gajah numpak becak kethok apane? batangane kethok ngapusine.wong ketiban duren bakal sugih pari. batangane PARIngisan.lsp.

3. Cangkriman pepindhan

yaiku Cangkriman sing ngemu ateges irib iriban.

>> tuladha :

sing cendhak dikedhuki, sing dhuwur diurugi batangane timbangan.bocor malah kebak batangane gentheng bocor.lsp.

4. Cangkriman tembang

yaiku Cangkriman kang mapan utawa kang sinawung ing tembang.

>> tuladha :

bapak pocung renteng renteng kaya kayu kalung dawa ula, pencokanmu wesi miring, sing disaba si pocung mung turut kutha ➡️ batangane SEPUR.bapak pocung cangkemu madhep mandhuwur, sabane ing sendhang, pencokanmu lambung kering, prapteng wisma sipocung mutah guwaya ➡️ batangane KLENTHING/ WADAH BANYU.lsp.

Detail JawabanMapel : Bahasa DaerahKelas : 8Materi : CangkrimanKode kategorisasi : 8. 13

13. Tuladhane cangkriman wancahan, yaiku .​


Jawaban:

Burnas kopen tegese bubur panas kokopen. Buta buri tegese tebu ditata mlebu lori. Pakboletus yaiku tapak kebo ono lelene satus.san:

maff kalo salah


14. pindhang kutut jenis cangkriman​


Jawaban:

Wangsulan

Batangan saka cangkriman wancahan "Pindhang kutut" yaiku ...

➡️ B. Sapi mblandhang lukune katut.

Penjelasan

☞ Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude. Mula saka iku, cangkriman uga diarani bedhekan utawa batangan.

Titikan/Ciri-ciri cangkriman :

- Awujud bedhekan kang kudu digoleki wangsulane,

- Pranyatan kang wujud batangane/wangsulane,

- Paribasan sing kudu di artekake,

- Ora nganggo purwakanthi (bebas).

✧ Cangkriman sing wujude wancahan (cekakan),

→ Wancah iku tegese cekak. Wancahan iku kudu dibatang kang disusun saka gatra kang ana.

—☆ Tuladhane :

Burnas Kopen : bubur panas kokopen

Pakboletus : Tapak kebo lelene satus

Pak bomba, pak lawa, pak piyut : tapak kebo

amba, tapa ula dawa, tapak sapi ciyut

Pindhang kileng : sapi nang kandhang, kaki mentheleng

Bot ginawa entheng, theng ginawa abot

: klobot ginawa entheng, gentheng digawa abot

Wiwa wite, lesbodhonge, karwa pake : uwi dawa

uwite, tales amba godhonge, cikar dawa tipake

Kabaketan : Nangka tiba neng suketan

Yumaerong : yuyu omahe ngerong

Karla ndheren : mbakar tela sumendhe keren

Nasgithel : Panas, legi, kenthel

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 6

Materi : Piwulang 4 - Cangkriman

Kata Kunci : Cangkriman wancahan Pindhang kutut

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 6.13.4

-----------------------------

Semoga membantu.


15. batangan cangkriman wancahan jagone ono Lawang cempene mencolot yaiku​


Jawab

Jagone ono Lawang cempene mencolot yaiku Gawang Pelot

penjelasan

Nuwun sewu menawi wonten kalepatan

muga- muga migunani amiin yra


16. Cangkriman: 1. Pothel kidi 2. Tuwok rawan 3. Segara beldhes 4. Surles penen 5. Pindhang kutut


Jawaban:

Penjelasan:

*tuwok rawan badhekane untune krowok larang ora karuwan

*segara beldhes badhekane segane perasaan sambele pedhes

*.surles penen badhekane susur teles pepenen

*pindhang kutut badhekane sapi mblandhang lukune katut

Maaf yang no 1 tidak bisa dijawab maaf :( jadikan yang terbaik :)


17. "ngunduh krambil" cangkriman perpindahan saka batangan kasebut yaiku...​


Jawaban:

Ing dhuwur wayangan, ing ngisor jedhoran.

Penjelasan:

Cangkriman pepindhan uga diarani irib-irib, inggih punika cangkriman ingkang kajumbuhaken kaliyan pepiribaning barang. Pindha ateges kaya, kadi, kadya, lir, pendah.

Tuladha:

Ing dhuwur wayangan, ing ngisor jedhoran. Batangane yaiku ngundhuh krambil.Sega sekepel dirubung tinggi. Batangane yaiku salak.Anake diidak-idak, emboke dielus-elus. Batangane yaiku andha/tangga.

18. cangkriman wancahan yaiku?? lan contohe​


Jawaban:

Pengertian : cangkriman wencahan yaiku cangkriman sing dijupuk saka suku kata ngarep lan mburi,cangjriman wancahan luwih kayata singkatan kang duweni arti.

Tuladha :

-Burnas Korpen=Bubur Panas Kokopen(dimakan gengan cara mulut nempel ke mangkok)

-Manuk Biru =Pamane Punuk Bibi e kuru(pamannya gemuk bibirnya kurus)


19. 3. Cangkriman wancahan yaiku anaing​


Jawaban:

Ono engpeertanyan eng dhuworr wancahan Iki kapiye

Penjelasan:

yoiki cangkriman


20. B. Mangerteni cangkriman Cangkriman yaiku unen-unon sing kudu dibedhek utawa dibatang maksude Mula saka iku, cangkriman uga diarani bedhekan utawa batangan Cangkriman ik wujude ana 4, yaiku 1. Cangkriman sing wujude wancahan (cokakan) 2. Cangkriman sing wujude pepindhan (irib-inb) 3. Cangkriman sing wujude plesetan, lan 4. Cangkriman sing sinawung embang. soal:Tulisen tuladhane cangkriman manut jinise! Wangsulan :​


Jawaban:

Pakboletus : tapak kebo lelene statusSega sakepel dirubung tinggi: salaktulisan e Arab, macane saka ngendi: Yo saka alasBapak pocung, renteng-renteng kayu kalung,Dawa kaya ula, Pencokanmu wesi miring,Sing disaba, si pocung mung turut kutha. (tegese; sepur)
Kategori b_daerah