Coba Gawea Tuladha Cangkriman Siji Wae

Coba Gawea Tuladha Cangkriman Siji Wae

gawea tuladha siji wae teks prsuasi​

1. gawea tuladha siji wae teks prsuasi​


Jawaban:

Menentukan topik, menentukan tujuan, membuat kerangka teks, mengumpulkan bahan.

Terima kasih


2. Coba gawea salah siji tuladha layang


Layang paturankagem para pesertaKanggo kabeh peserta saka lomba perampokan ing Indonesia Kamardikan hajat dina ing 17 Agustus 2013 ing desa Shoots tresnaa, Heart Kembang Distrik, Distrik Sang Roh Suci, kanggo ora ngapusi nalika lagi diputer, amarga lomba perampokan lomba bakal dirawuhi dening Pak Kepala lan bakal diterbitaké ing budaya Metro bagean .NuwunPanitia lomba

3. Gawea cangkriman awujud tembang Siji wae


bornas kopen = bubur panas kokopen

4. 12Gawea cangkriman irib-iriban siji wae!Wangsulan : ......​


Jawaban:

a. "Sega sekepel dirubung tinggi", = salak.

b. "Pitik walik saba meja", = sulak/ kemoceng.

c. "Anake diidak-idak, emboke dielus-elus", = andha/ tangga.

d. "Pak Demang klambi abang, nek didudul gondhal gandhul, nek disuduk manthuk-manthuk", = Ontel gedhang/ bunga pisang.

e. "Bocah cilik blusak blusuk nang kebon", = Dom/ Jarum.

Penjelasan:

SEMOGA MEMBANTU MAAF KALAU SALAH


5. 35. Gawea tuladha siji wae cangkriman wancahan, pepindhan/irib-iriban, lanblenderan/plesetan!​


Cangkriman wancahan, pepindhan/irib-iriban, lan blenderan/plesetan :

Cangkriman wancahan :

➡️ tuladha :

burnas Kopen

★ batangane = bubur panas kokopen.

Cangkriman Blenderan :

➡️ tuladha :

gajah numpak becak kethok apane?

★ batangane = kethok ngapusine.

Cangkriman pepindhan :

➡️ tuladha :

ibune dielus elus anake diidak Idak

★ batangane = Andha

Pembahasan :

Cangkriman yaiku unen-unen sing kudu dibedhek maksude utawa dibatang amarga awujud teka teki utawa bedhekan.

Cangkriman jinising ana 4 :

1. Cangkriman wancahan

➡️ tuladha :

buta Buri = tebu ditata mlebu lori

2. Cangkriman Blenderan

➡️ tuladha :

sandhal sing digawe iku cap RATU = Ratu oRA TUku

3. Cangkriman pepindhan

➡️ tuladha :

dikethok malah dhuwur = clana

4. Cangkriman tembang

➡️ tuladha :

bapak pocung mlungker mlungker dudu kalung, manggonmu ing tangan, jarum mlaku Rina wengi, ngembang wektu sipocung kagunan ★ batangane = jam tangan

Detail Jawaban :Mapel : Bahasa DaerahKelas : -Materi : CangkrimanKode kategorisasi : -

6. Gawea tuladha cangkriman 2 wae


Jawaban:

1.ana gajah numpak becak ,ketok apane(ketok mbujuke)

2.pak Demang klambi Abang ,nek didudul gondal gandul, nek disuduk mantuk mantuk. (kembang gedang/ontong)


7. Gaweo tuladha cangkriman ing saben saben wujud cangkriman Siji wae


pakboletus:tapak kebo lele ne satus
pakbombo:tapak kebo ambo
maaf kalau salah

8. 6. coba nggawe tuladha cangkriman siji wae!kak minta tolong ​


Jawaban:

Pak bomba, pak lawa, pak piyut yaiku tapak kebo amba, tapak ula dawa, tapak sapi ciyut.

Itik pertis ibu perbeng ijah perlong tegese tai pitik memper petis, tai kebo memper ambeng, tai gajah memper golong.

Penjelasan:

maaf kalo salah


9. Coba gawea tuladha cangkriman siji ae!


Abang-abang dudu kidang, pesegi dudu pipisan (merah bukan kijang, pesegi bukan alat penggiling jamu).

    Jawaban: batu bata

Sega sakepel dirubung tinggi apa? SALAK


10. Gawea cangkriman peserta Siji wae...Jawab Please....​


*MY HUSBAND*

°KETERANGAN°

Cangkriman yaiku unen une sing kudu dibedhek (Dibatang). Cangkriman uga diarani bedhekan.

Cangkriman jinis e ana 3 yaiku :

•Cangkriman Wancahan•Cangkriman Pepindhan•Cangkriman Wujud Tembung

°JAWABAN°

Tuwan sinyo = untu kedawan,gusi menyonyo°artinya°

gigi terlalu panjang,gusinya menonjol

#jangan lupa beri lope lope╮(╯_╰)╭


11. 1. Gawea tuladha cangkriman blenderan! 2 wae!2. Gawea tuladha cangkriman tembang! 1 wae!3. Gawea cangkriman plesedan! 2 wae!help me pleaseee :>​


1. Cangkriman Blenderan :

wong ketiban duren, bakal sugih pari. Pari ➡️ PARIngisan.sandhal sing digawe Iki cap Ratu. Ratu ➡️ oRA TUku.

2. Cangkriman tembang :

bapak pocung renteng renteng kaya kayu kalung dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring, sing disaba si pocung mung turut kutha. batangane ➡️ sepur.

3. Cangkriman plesetan :

wong dodol tempe ditaleni. Batangane ➡️ sing ditaleni tempene, dudu wonge.tulisane Arab, macane saka ngendi? Batangane ➡️ saka alas ( MACANe ➡️ jenenge kewan ).

Pembahasan :

✨ Cangkriman yaiku unen unen sing kudu dibedhek maksude, amarga awujud teka teki utawa bedhekan.

✨ Cangkriman ana 4 :

Cangkriman wancahan yaiku Cangkriman wujud wancahan utawa singkatan.Cangkriman Blenderan yaiku Cangkriman wujud plesetan utawa pitakon sing gunane kanggo ngecoh wong utawa lawan.Cangkriman pepindhan yaiku Cangkriman sing ngemu ateges utawa irib iriban.Cangkriman tembang.

Detail Jawaban :Mapel : Bahasa DaerahKelas : -Materi : Tembung CangkrimanKode kategorisasi : -

12. Gaweo tuladha cangkriman ing saben saben wujud cangkriman Siji wae


ana gajah numpak becak , ketok apane ?? ( ketok mbujuke )

13. Gawea tuladha ukara nganggo basa krama lugu, siji wae?Gawea tuladha ukara nganggo basa krama alus, siji wae?​


Jawaban:

krama lugu: sampun jam sedasa budhe dereng tilem

krama alus: pakdhe remen dhahar tempe


14. tuladha Siji wae sing kalebu cangkriman pepindhan yaiku​


Jawaban:

"Sega sekepel dirubung tinggi"

Penjelasan:

maaf ya kalo salah


15. Gawea tuladha ukara pitakon siji wae!​


Penjelasan:

opo sing kok ngowo kuwi?

kowe saiki neng ngendi?

kowe arep dolan menyang ngendi?

maaf kalo salah

Jawaban:

Sapa asmane guru basa Jawa ing sekolahmu?

Penjelasan:

Ukara Pitakon

Ukara pitakon yaiku ukara kang isine awujud pitakonan, amarga kepngin ngerteni apa kang durung dingerteni. Biasane migunakake tembung pitakon apa, piye, sapa, pira, ing ngendi, kapan lan sapiturute.

Tuladha :

a.Sapa asmane guru basa Jawa ing sekolahmu?

b.Piye yen kowe melu lomba?

c.Sapa sing kepengin maca geguritan?

CMIIW.


16. 1. Apa tegese cangkriman? 2. Sebutna warnane cangkriman! Jelasna siji-siji3. Wenehana tuladha cangkriman iku, saliyane tuladha ing buku! Saben sawerna 2 wae! ​


Jawaban:

1. Apa arti teka-teki itu?

2. Sebutkan warna teka-teki! Jelaskan satu per satu

3. Berikan contoh teka-teki itu, selain contoh di buku! Hanya setiap 2 jam!

Jawaban:

Pembahasaan :

Cangkriman yaiku unen – unen ingkang kudu dibedek. Cangkriman pun ono pirang - pirang jenise, antarane yaiku Cangkriman Pepindhan, Cangkriman Wancahan, Cangkriman Tembang, lan sakpadane.

Ing ngisor iki conto saking Cangkriman Wancahan, antarane :

1. Yu mahe rong, lut mahe ndhut = Yuyu omahe ngerong, Welut Omahe Lendhut.

Artinya : Kepiting sungai rumahnya ada di lubang, belut rumahnya di lumpur.

2. Tuwan Sinyo = Untu Kedawan, Gusi Menyonyo.

Artinya : Gigi terlalu panjang, gusinya menonjol.

3. Tuwok Rawan = Untune Krowok, Rasane ra karuan.

Artinya : Giginya berlubang, rasanya tidak tertahan.

4. Pak Beletos = Tapak Kebo, lelene Satos

Artinya : Jejak kaki kerbau, lelenya seratus.

5. Pak Bomba, Pak Lawa, Pak Piyu = Tapak Kebo Amba, Tapak Ula Dawa, Tapak Pitik Ciyut.

Artinya : Jejak kerbau besar, jejak Ula panjang, jejak ayam kecil.

6. Teh Nasgithel = Teh Panas, Legi, lan Kenthel.

Artinya : Teh Panas, Manis, dan Kental.

7. Kabaketan = Nangka Tiba neng Suketan.

Artinya : Nangka Jatuh di rerumputan.

8. Manuk Biru = Pamane punuk, bibine kuru

Artinya : Pamanya berisi, bibinya kurus.

Iku wau sekedhik conto – contonipun saking cangkriman wancahan.


17. Gawea cangkriman ing tembang pocung siji wae​


Jawaban:

. Tembang Pucung: Namung tutuk; Lan netra kalih kadulu; Yen pinet kang karya; Sinuduk netrane kalih;

Yeku saratira bangkit ngemah-ngemah (Hanya mulut; Dan mata dua terlihat; Bila diminta kinerjanya;

ditusukkan matanya yang dua; Itulah syarat dia mengunyah). Jawabannya: Gunting


18. Coba gawea cangkriman tembang kanthi tema "Globalisasi" siji wae!


kabaketan = nangka tiba nang suketan.pakboletus = tapak kebo ana léléné satus.burnaskopen = bubur panas kokopen.wiwawité, lesbadongé = uwi dawa uwité, tales amba godongéyumaerong = yuyu omahé ngerongsuru bregitu = asu turu di bregi watu
Sega sekepel dirubung tinggi = salak.Pitik walik saba kebon = nanas.Pitik walik saba amben = sulakBocah cilik tlusap-tlusup nang kebon = dom (jarum).Wit adhikih woh adhakah = waloh.Wit adhakah woh adhikih = ringin.Kebo bulé cancang marang = buntilGajah nguntal sangkrah = pawonEmboké wuda, anaké tapihan = pringAnake diidak-idak, Emboke dielus-elus = andha (tangga)
Wong adol témpé ditalèni = sing ditalèni témpé, dudu wong sing dodol.Wong mati ditunggoni wong mèsam-mèsem = sing mèsam-mèsem wong sing nunggu, dudu sing mati.Ndhuwur kencrengan, ngisor jedhoran = wong ngunduh kambil
Bapak pucung, rèntèng-rèntèng kaya kalung. Dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring. Sing disaba, si pucung mung turut kutha. (sepur)Bapak pucung, dudu watu dudu gunung. Sangkamu ing Plémbang, ngon ingoné sang Bupati. Yèn lumampah, si pucung lèmbèhan grana. (gajah)Bapak pucung, dudu watu dudu gunung. Sabamu ing sendhang, péncokanmu lambung kéring. Praptèng wisma, si pucung muntah kuwaya. (klenthing/jun)

19. Coba gawea cangkriman pepindhan kanthi tema "Globalisasi" siji wae!


mendunia
maaf kalau salah aku kga ngerti ,klo globalisasi artinya mendunia

20. Gaweo tuladha cangkriman ing saben saben wujud cangkriman Siji wae


ana gajah numpak becak,ketok apane?(ketok mbujuke)
urang sapikul matane pira?(ana-6 urang,sapi,kul)
Kategori b_daerah