Geguritan Tradisional Kuwi Geguritan Nganggo Paugeran Paugeran Tartamtu Kayata

Geguritan Tradisional Kuwi Geguritan Nganggo Paugeran Paugeran Tartamtu Kayata

paugeripun geguritan Gagrak lawas ​

Daftar Isi

1. paugeripun geguritan Gagrak lawas ​


Jawaban:

ada 4

Penjelasan:

cacahing Gatra ora tartamtu ananging lumrahe paling sitik 4 gatracacahe Wondo saben sakpadha gunggungedhong dhing Swara ing pungkasane Gatra kudu runtut yo iku nganggo purwakanthi guru Swara sangarepe geguritan diwiwiti nganggo bebuka "Sun nggegurit:

2. Geguritan gagrag anyar iku tegese ...a. geguritan kanthi paugeran guru lagu,guru wilangan, lan guru gatrab. geguritan kang wis ora kaiket paugeranguru lagu, guru wilangan, lan guru gatraC. geguritan kang nganggo paugeran kangmatond. geguritan kang ora nganggo paugerankang maton​


Jawaban:

B. geguritan kang wis ora kaiket paugeran

Ciri-ciri gagrag anyar :

Ora ana paugeran kang gumathok

Barisane endah

Basane dudu basa padinan / sehari-hari

Migunakake tembung entar / kiasan

Ana rima, irama, lan intonasi

Penjelasan:

jika terbantu jangan lupa bintang yaa^^


3. geguritan kang isine kaiket ing paugeran paugeran iku d arani geguritan​


Jawaban:

Gargarag anyar yaiku duweni sifat bebas merdeka artine ora kaiket dening guru gatra, guru lagu, guru wilangan, lan guru swara.  Geguritan jenis iki ugo gawa bahasa jawa sing modern utawa basa jawa jaman saiki.

Gargarag lawas yaiku gawa basa jawa lawas lan duweni sifat ora bebas maksute ora bebas ono aturan - aturan kanggo nyusun geguritan jenis iki. Paugerane yaiku :

Diwiti tembung "sun gegurit"            

Cacahe gatra (larik) ing saben padane padha, paling sithik 4 gatra utawa 4 larik. Iki mlebu ing purwakanti guru swara.

Cacahe wanda ing saben gatrane padha

Guru lagu manut purwakanti guru swara A,I,U,E,O

Dadi jawaban e Gargarag anyar.

Semoga membantu...


4. Geguritan nduweni sipat................... *a. Bebas saka paugeranb. Kaiket paugeranc. Ora duwe paugerand. Kudu manut paugeran​


Jawaban:

d

Penjelasan:

kudu manut pangeran

(tq)


5. 13. Cacahe gatrane ora tartamtu, nanging lumrahe satitike 4 gatra. Paugeran kasebut kalebugeguritan jenis...​


Gagrag lawas

Tolong jadikan jawaban tercerdas! Terimakasih :>


6. geguritan Kang Isih migunakake paugeran paugeran tartamtu kasebut​


Jawaban:Geguritan kang migunakake paugeran tartamtu diarani geguritan tradhisional.

Penjelasan:

Semoga membantu kak


7. moco geguritan Kuwi prayogane nggango paugeran 4-W yaiku...​


Jawaban:

Moco geguritan Kuwi prayogane nggango paugeran 4-W yaiku :

Wicara yaiku pocapan, jelas orane anggonmu maca geguritanWirama yaiku munggah mudhune swara nalika maca geguritanWirasa yaiku penghayatan nalika maca geguritanWiraga yaiku mimik utawi ekspresi wajah nalika maca geguritan

8. amanat ing geguritan kuwi kayata​


Jawaban:

Pesen sing iso dijupuk

Maaf klo salah

Jangan lupa like dan komen klo betul


9. Syair/tembang kang tanpa nganggo paugeran /pathokan tartamtu diarani…​


Jawaban:

Penj1. guru gatra

guru gatra iku cacahe gatra ing

tembang macapat

2. guru wilangan

guru wilangan iku cacahe wanda

saben sak gatra

3. guru lagu

guru lagu iku tibaning swara ning

pungkasaning gatra

4. titi laras / not

titi laras iku ana 2. contohe

laras pelog = nganggo angka

1234567 ing tembang macapat

laras slendro = nganggo angka

12356 ing tembang macapat

5. cakepan / lirik

tembung tembung ing tembang

macapat

Suwunelasan:

KODE soal : 43960927

BAB : b. indo

Kelas: 5

matur nuwun


10. geguritan seng nganggo paugeran tertamtu diarani geguritan... a.tradisional b.modern c.gagrak anyar d.dhong dhing ​


Jawaban:

A, tradisional

Penjelasan:

eta pisan jawabane

MOHON MAAF KALAU SALAH YA

TERIMA KASIH

Semoga bermanfaat dan membantu

JADIKAN JAWABAN TERCERDAS

~YakuzaShinobi12~


11. 4. Geguritan gagrag lawas/tradhisional yaikugeguritan kang nganggo paugeran-paugeran tartamtu, tuladhane ....a. tembang cilik, tembang gedheb. tembang gedhe, parikanc. parikan, pidhatod. pidhato, tembang cilik​


Geguritan gagrag lawas/tradhisional yaiku

Geguritan gagrag lawas/tradhisional yaikugeguritan kang nganggo paugeran-

Geguritan gagrag lawas/tradhisional yaikugeguritan kang nganggo paugeran-paugeran tartamtu, tuladhane ....

jawabane: A. tembang cilik lan tembang gedhe

Jawaban:

d. pidhato, tembang cilik

Penjelasan:

maaf kalau salah


12. geguritan sing ora kaiket dening paugeran tartamtu yaiku geguritan​


Jawaban:

geguritan gagrag anyar/puisi gagrag anyar

moga membantu ya jadikan jawaban tercerdas

Jawaban:

Gagrag anyar

Penjelasan:

Geguritan

Geguritan yaiku karya sastra Jawa sing bentuké yaiku puisi jawa. Geguritan iku iketaning basa ingkang mèmeper syair. Geguritan iku ana 2 yaiku geguritan tradisional / gagrag lawas lan geguritan modern / gagrag anyar. Lan jabarane yaiku :

Geguritan gagrag lawas yaiku geguritan sing kaiket déning paugeran paugeran tartamtuGeguritan gagrag anyar yaiku geguritan sing ora kaiket déning paugeran paugeran tartamtu

Unsur unsur geguritan yaiku :

TemaRasaNadaSwasanaPiwulang

Dadi jawabane yaiku geguritan gagrag anyar


13. 3. Geguritan kang isine ora kaiket paugeran-paugeran tertamtu diarani geguritan​


Jawaban :

Gagrag anyar

Penjelasan:

Maaf kalau salah


14. Geguritan sing ora kaiket dening paugeran-paugeran tartamtu diaraniA.geguritan gagrag lawasB.geguritan gagrag anyarC.rimaD.padasaya orang malang ora iso basa jawa​


Jawaban:

B. geguritan gagrag anyar

Penjelasan:

salam arek malang !!

Jawaban:

Gagrag anyar

Penjelasan:

Maaf kalau salah


15. Apa sebabe gawe geguritan kuwi kudu nganggo paugeran/ pathokan?


Jawaban:

irama , ekspresi , rima

Penjelasan:

jangan lupa terimakasihnya ya


16. Geguritan gagrag anyar duweni paugeran ... *]​


Jawaban:

Geguritan gragag anyar katon luwih mardika, wis ora kaiket paugeran kaya paugerane geguritan gragag lawas.

Semoga membantu :")


17. Apa bae paugeran geguritan?


geguritan sakola, masyarakat, guru, pahlawan


18. Geguritan lan tembang macapat iku klebu sawijining karya sastra kang adiluhung. Ing ngisor iki pratelan kang nggambarake bedane geguritan lan macapat yaiku ….a. geguritan wujude bait utawa pada, macapat paragraf biasab. geguritan paragraph biasa, macapat wujude bait utawa padac. macapat lan geguritan wujude bait utawa pada; macapat nganggo paugeran guru gatra, guru wilangan; geguritan ora nganggo paugeran guru gatra lan wilangand. geguritan lan macapat wujude bait; geguritan nganggo paugeran guru gatra guru wilangan, macapat ora nganggo​


Jawaban:

C. macapat lan geguritan wujude bait utawa pada; macapat nganggo paugeran guru gatra, guru wilangan; geguritan ora nganggo paugeran guru gatra lan wilangan


19. Karangan kang awujud tatahan kanthi paugeran tartamtu iku diarani... . (5 Points) Parikan Geguritan Paribasan Bebasan Saloka


Jawaban:

Geguritan atau dalam bahasa Indonesia disebut puisi


20. geguritan iku ora kaiket dening paugeran tartamtu. mula, geguritan kalebu jinis puisi a.bebas b.terikat c.prosa d.gancaran​


Jawaban:

a.bebas

Penjelasan:

semoga

membantu


Kategori b_daerah