Guru Wilangan Lan Guru Lagu Gatra Kalimat Tembang Dhandhanggula Yaiku

Guru Wilangan Lan Guru Lagu Gatra Kalimat Tembang Dhandhanggula Yaiku

guru wilangan lan guru lagu tembang pocung gatra kapisan, yaiku

Daftar Isi

1. guru wilangan lan guru lagu tembang pocung gatra kapisan, yaiku


Jawaban:

guru wilangan =12

guru lagu = U


2. Tembang dhandhanggula gatra kaping Sanga,guru wilangan lan guru lagune,yaiku.....​


JAWABAN:

" GURU WILANGAN YAIKU: AKEHING KECAP (UCAP) UTAWA SUKU TEMBUNG SABEN SA GATRA (GARIS)"

"GURU LAGU YAIKU:AKSARA URIP (VOKAL) ING PUNGKASANING GATRA TULADHA

Jawaban:

dhandhanggula memiliki 10 guru gatra. Guru lagu dan guru wilangan tembang ini adalah: 10i-10a-8e-7u-9i-7a-6u-8a-12i-7a.

Penjelasan:


3. guru wilangan LAN guru lagu Gatra kapindho tembang pangkur yaiku​


guru wilangan tembang pangkur:8, 11, 8, 7, 12, 8, 8

guru gatra tembang pangkur: a, i, u, a, u, a, i

Penjelasan:

guru wilangan tembang pangkur gatra kapindho yaiku: 11.

guru gatra kapindho tembang pangkur yaiku: i


4. guru wilangan Lan guru lagu Gatra kalima tembang Dhandhanggula yaiku​


guru wilangan : 9

guru lagu : i

guru wilangan lan guru lagu tembang dandhanggula gatra kalima yaiku 9i


5. 1. Guru wilangan lan guru lagu tembang sinom gatra ke 4 yaiku2. Guru wilangan lan guru lagu tembang sinom gatra ke 6 yaiku​


Jawaban:

1. Guru wilangan lan guru lagu tembang Sinom gatra ke-4 yaiku [ 8i ]

2. Guru wilangan lan guru lagu tembang Sinom gatra ke-6 yaiku [ 8u ]

_____________________Penjelasan:

Tuladha tembang Sinom

Sun iki dhutaning nata

Prabu kenya Majapahit

Kekasih Samar Sasangka

Atma mantune ki patih gatra 4

Magang anyar anak mami

Lahta bisma praptaningsun gatra 6

Ingutus Sang Narpendah

Kinen mocok murdantaji

Marmaningsun ingutus ywa mindho karya

Guru wilangan yaiku cacahe wanda utawa kecapan utawa suku kata saben sagatra (sebaris). Dene guru lagu yaiku dhong-dhinge utawa tibane swara ing pungkasaning gatra (baris).

Sinom gatra 4 → at// ma// man// tu// ne// ki// pa// t(i)h = 8i

Sinom gatra 6 → lah// ta// bi// ma// prap// ta// ning// s(u)n = 8u

_______________.Detail JawabanMapel: B.DaerahKelas: 7Materi: Tembang macapatKode: 13


6. sebutkan guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu tembang macapat dhandhanggula​


Jawaban:

Guru gatra : 10

Guru wilangan : 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7

Guru lagu : i, a, e, u, i, a, u, a, i, a

Guru gatra, guru wilangan, lan guru lagune : 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a

Penjelasan:

Guru gatra : cacahing gatra saben sapada.

Guru wilangan : cacahing wanda saben gatra.

Guru lagu : dhong-dinging swara saben pungkasaning gatra.

Semoga membantu

Jawaban:

Dhandanggula

Guru Gatra = 10 gatra

Guru Lagu = i,a,e,u,i,a,u,a,e,a

Guru Wilangan = 10,10,8,7,9,7,6,8,12,7

Penjelasan:

Semoga dapat membantu^


7. Guru wilangan lan guru lagu tembang Gambuh gatra pungkasan yaiku...​


Jawaban:

Guru wilangan lan guru lagu tembang Gambuh gatra pungkasan yaiku: 8,o

Penjelasan:

Guru gatra : jumlah kalimat tiap bait 5 kalimat;

Guru wilangan : jumlah suku kata pada tiap larik yaitu 7, 10, 12, 8, 8 kalimat;

Guru lagu : jatuhnya vokal terakhir pada tiap larik yaitu u, u, i, u, o


8. guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu tembang maskumambang, yaiku...


Guru gatra tembang maskumambang, yaiku 4 gatra.Guru wilangan tembang maskumambang, yaiku 12, 6, 8, 8.Guru lagu tembang maskumambang, yaiku I, A, I, A.

Pendahuluan

Hai ! Ing jawaban iki kula badhe ngrembag babagan “tembang macapat”. Tembang macapat yaiku tembang cilik kaiket dening aturan sing diarani uger-uger. Tembang macapat ana 10 perangan, yaiku: pucung, maskumambang, gambuh, megatruh, mijil, kinanthi, durma, pangkur, asmaradana, sinom lan dhandhanggula. Tembang macapat ana telung uger, yaiku:

Guru gatra, yaiku cacahing gatra (baris) ing saben sapada (sebait) tembang macapat. Cacahing pada (bait) beda-beda gumantung saka jinis tembang. Saben pada (bait) ana 4 gatra (tembang pucung) nganti 10 gatra (tembang dhandhanggula).Guru wilangan, yaiku cacahing wanda (suku kata) saben sagatra (sebaris). Guru wilangan ditulis ngnaggo angka utawi wilangan, nanging umumipun saben gatra minimal wonten 6 wanda.Guru lagu, yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra. Swara yaiku aksara swara, yaiku A, I, U, E, O. Yen ing gatra dipungkasi huruf konsonan, Gunakake huruf vokal sadurunge huruf konsonan.

Pembahasan

Ing pembahasan puniki, kula ngrembag babagan "Tembang Maskumambang". Tema tembang maskumbang yaiku rasa sedhih, sing asale saka rasa welas asih, kuwatir, susah, utawa prihatin. Ing sawetara conto tembang, maskumambang akeh sing nyritakake anak sing durhaka marang wong tuwane, saengga dheweke nandhang sangsara. Uger-uger tembang maskumambang:

Guru Gatra

Tembang maskumambang nduweni 4 gatra saben sapada.

Guru Wilangan

Tembang maskumambang nduweni :

12 wanda ing gatra kapisan6 wanda ing gatra kapindho8 wanda ing gatra katiga8 wanda ing gatra kapapatGuru Lagu

Tembang maskumambang nduweni:

Huruf I ing pungkasaning gatra kapisanHuruf A ing pungkasaning gatra kapindhoHuruf I ing pungkasaning gatra katigaHuruf A ing pungkasaning gatra kapapat

KesimpulanGuru gatra tembang maskumambang, yaiku 4 gatra.Guru wilangan tembang maskumambang, yaiku 12, 6, 8, 8.Guru lagu tembang maskumambang, yaiku I, A, I, A.

Pelajari Lebih Lanjut Geguritan https://brainly.co.id/tugas/23691226Tembang dolanan https://brainly.co.id/tugas/37521064Tembang-tembang Jawa https://brainly.co.id/tugas/41013005Detail Jawaban

Kelas : 7

Mata Pelajaran : B. Daerah (Jawa)

Materi : Tembang jawa

Kode Kategorisasi : 7.13

Kata Kunci : Tembang macapat, uger-uger tembang macapat, tembang maskumambang.

#SolusiBrainlyCommunity


9. Guru wilangan lan guru lagu gatra sepisan tembang dhandhanggula yaiku


guru wilangan :10
guru lagu:i

10. 5.Guru wilangan Gatra lima,yaiku...6.Guru lagune Gatra loro,yaiku...7.Guru lagune Gatra papat,yaiku...8.Guru wilangan LAN guru lagu Gatra siji, yaiku...9.Guru wilangan LAN guru lagune Gatra enem,yaiku...10.Guru lagu lan guru wilangane tembang mijil,yaiku...​


Penjelasan:

jadikan jawaban cerdas ya!


11. Guru wilangan lan guru lagune tembang dhandhanggula gatra sepisan yaiku …​


Jawaban:

10i

Penjelasan:

kalau gak salah

semoga berkah

Penjelasan:

guru wilangan dhandanggula gatra sepisan

"kanthi nyebut , ing asmane gusti"=10

guru lagu =i


12. Guru wilangan lan guru lagu tembang pangkur gatra enem yaiku


Jawaban:

Guru wilangan : 8

Guru lagu : a

Semoga membantuuu


13. Guru wilangan lan guru lagune tembang macapat Dhandhanggula gatra pungkasan yaiku​


Jawaban:

Guru wilangan = 7

Guru lagu = a

Penjelasan:

Guru wilangan lan guru lagune tembang macapat Dhandhanggula gatra pungkasan yaiku 7a

Penjelasan:

Guru wilangan:7

Gitu lagu:a

guru wilangan Lan guru lagune tembang macapat dhandhanggula Gatra pungkasan yaiku 7a

maaf kalau salah


14. guru wilangan lan guru lagu gatra pungkasan tembang pangkur yaiku​


Jawaban:

7 yaiku 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i


15. Tembang Dhandhanggula gatra 4, guru wilangan lan lagune, yaiku ….


tembang dhandhanggula gatra 4, guru guru wilangan lan lagune yaiku 7u

smoga jwbnnya dpt membantu
terimakasih.

16. guru wilangan lan guru lagune tembang dhandhanggula ing gatra ka-4 yaiku


guru lagu dhandhanggula gatra ke 4 adalah 7u

17. kepriye guru gatra guru lagu lan guru wilangan tembang dhandhanggula​


Jawaban:

Tembang Dhandhanggula memiliki Guru Gatra: 10 baris setiap bait (Artinya tembang Dhandhanggula ini memiliki 10 larik atau baris kalimat). ... Dan Guru Lagu Tembang Dhandhanggula yaitu: i, a, e, u, i, a , u, a, i, a (Artinya baris pertama berakhir dengan vokal i, baris kedua berakhir vokal a, dan seterusnya).

Jawaban:

Dhandanggula Guru Gatra:10 gatra Guru lagu:i,a,e,u,i,a,u,a,e,a. Guru wilangan:10,10,8,7,9,7,6,8,12,7

Penjelasan:

semoga membantu


18. tulisna guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu tembang dhandhanggula!​


Jawaban:

guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu tembang dhandhanggula:

guru gatra ≈ 10

guru wilangan ≈ 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7

guru lagu ≈ i, a, e, u, i, a, u, a, i, a

Penjelasan:

→ guru gatra yaiku cacahing Gatra/larike/baris saben sapada bait

→ guru wangan yaiku cacahe Wanda/suku kata saben sagatra

→ guru lagu yaiku tibaning Swara ing saben pungkasane Gatra

===========================

★ sʎsʇǝɯɐʇıs

Guru gatra = 10

Guru wilangan = 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7

Guru lagu = i, a, e, u, i, a, u, a, i, a

_______________________________________

Penjelasan:

......

Paugeran macapat:

Guru gatra yaiku cacahe gatra (larik) saben sapada (sebait)Guru wilangan yaiku cacahe wanda (suku kata) saben sagatraGuru lagu yaiku dhong-dhinge swara utawa tibane swara ing pungkasaning gatra

_______________________________________

Detail Jawaban:

Mapel: B. DaerahKelas: 7Materi: Tembang MacapatKode soal: 13

#AyoSinauuu


19. guru lagu lan guru wilangan Gatra pungkasan tembang pangkur yaiku​


Jawaban:

Guru lagu tembung pangkur yaiku a, i, u, a, u, a, i. Guru wilangan tembung pangkur yaiku 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8.

Maaf kalo salah

Jawaban:

Guru lagu tembung pangkur yaiku a, i, u, a, u, a, i. Guru wilangan tembung pangkur yaiku 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8.

semoga bermanfaat


20. Guru wilangan lan guru lagu tembang pangkur gatra ketelu yaiku


8u
Maap kalo slh:)
Smoga membantu. guru wilangan 8u guru lagu u
Kategori ujian_nasional