Lahang Karoban Manis Tegese

Lahang Karoban Manis Tegese

10. Lahang karoban manistegese :11. Busuk ketekuk pinter keblingertegese :12. Sepi ing pamrih rame ing gawetegese :13. Dhemit ora ndulit, setan ora doyantegese :14. Entek ngamek kurang golektegese :15. Ancik-ancik pucuking eri.tegese :JANGAN NGASAL JAWAB,HARUS BENER KALO JAWAB✔​

Daftar Isi

1. 10. Lahang karoban manistegese :11. Busuk ketekuk pinter keblingertegese :12. Sepi ing pamrih rame ing gawetegese :13. Dhemit ora ndulit, setan ora doyantegese :14. Entek ngamek kurang golektegese :15. Ancik-ancik pucuking eri.tegese :JANGAN NGASAL JAWAB,HARUS BENER KALO JAWAB✔​


10. Lahang karoban manis.

tegese : rupane bagus utawa ayu tur luhur Budi pekertine.

11. Busuk ketekuk pinter keblinger

tegese : sing bodhi lan sing pinter padha padha nemoni cilaka.

12. Sepi ing pamrih rame ing gawe

tegese : nyambut gawe kudu mempeng tanpa rasa duwe pamrih.

13. Dhemit ora ndulit, setan ora doyan

tegese : tansah diparingi keslametan .

14. Entek ngamek kurang golek.

tegese : ngeloke wong kanthi nemen.

15. Ancik-ancik pucuking eri.

tegese : wong sing tansah sumelang utawa kuwatir.

Pembahasan :

➡️Tembung Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panggonane lan ngemu surasa pepindhan.

➡️ Tembung Bebasan yaiku unen unen kang ajeg panggonane ngemu surasa pepindhan lan sing dipindhahake sipate utawa kahanane wong.

➡️ Tembung Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panggonane lan ngemu surasa pepindhan nanging sing dipindhahake wonge.

10. Lahang karoban manis => kalebu Tembung Saloka.

11. Busuk ketekuk pinter keblinger => kalebu Tembung Paribasan.

12. Sepi ing pamrih rame ing gawe => kalebu Tembung Paribasan.

13. Dhemit ora ndulit, setan ora doyan => kalebu Tembung Saloka.

14. Entek ngamek kurang golek => kalebu Tembung Paribasan.

15. Ancik-ancik pucuking eri => kalebu Tembung Paribasan.

Detail Jawaban :Mapel : Bahasa DaerahKelas : VIMateri : Pangerten paribasan bebasan lan saloka.Kode : 13Kode kategorisasi : 6. 13. 3


2. lahang karoban manis​


itu soal apa ya ka? soalnya g jls


3. Tegese ukara "karoban samodra madu pinageran wukir sari" ? Mohon Jawab cepat terimakasih


Itu berarti kata-kata "lautan madu di laut"?

4. tegese ulat manis yoiku


Ulat manis iku tegese nduweni ekspresi kang nyenengke lan penak disawang

5. Lahan karoban manis. Wong ayu lan bagus becik bebudene. Unen-unen 'lahan karoban manis' kalebu basa rinengga…WangsalanSalokaBebasanParibasan​


Jawaban:

Saloka

Lahan karoban manis tegese wong bagus/ayu rupane tur becik bebudhene.


6. lahang karoban manis


Apa tegese lahang karoban manis?Jawaban Pendahuluan

            Bahasa Jawa iku sugih marang jenis-jenising tetembungan. Contone Tembung-tembung ing basa jawa ana sing jenenge tembung bebasan, tembung parikan, tembung entar, tembung paribasan, tembung saloka, tembung saroja, tembung dwilingga, lsp.

Pembahasan

              Tembung Paribasan, yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, ora ngemu surasa pepindhan. (Yaitu rangkaian kata yang tetap penggunaanya, tidak mengandung makna pengandaian, dan bermakna konotatif)

Tuladhane :  

Aja buru menange dhewe, tegese aja dadi wong sing gelem menange dewe. Aja dumeh, tegese aja mentang-mentang. Aja gugu karepe dhewe, tegese aja polah sak seneng awake dewe. Aja mbedakake marang sapadha-padha, tegese kurmati perbedaan, ampun mbeda-bedake sesama manungsa. Alon-alon waton kelakon, tegese ora perlu kesusu sing tandang gawe. Anak polah bapa kepradah, tegese Tingkah polahe anak dadi tanggungane wong tuwa. Angon mangsa, tegese ngerti wektu utawa ngerti wayah. Bathok bolu isi madu (bolong telu), tegese wong asor nanging sugih kepinteran. Becik ketitik ala ketara, tegese Becik lan ala bakal katera ing tembe mburine. Criwis cawis, tegese seneng maido nanging yo seneng menehi. Dudu berase ditempurake, tegese nyambung guneme liyan nanging ora gathuk Durung pecus keselak besus, tegese durung nyambut gawe nanging duwe kepenginan werna-werna. Kebo kabotan sungu, tegese wong sing nduwe anak akeh nanging rekasa anggone ngopeni. Lahang koroban manis, tegese rupa bagus/ayu tur luhur budine Pupur sadurunge benjut, tegese Ngati-ati sakdurunge cilaka. Rindhik asu digitik, tegese banter/cekat-ceket amarga dikongkon nindakake penggawean kang cocok karo kekarepane. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah, tegese Yen padha rukun mesti padha santosa, yen pada congkrah mesti bakal bubrah/rusak. Sepi ing pamrih rame ing gawe, tegese nyambut gawe kanthi mempeng tanpa duwe pamrih. Sing sapa salah seleh, tegese sapa sing salah bakal konangan. Tulung menthung, tegese katone mitulungi nanging malah gawe rekasa sing ditulungi. Tuna sathak bathi sanak, tegese rugi bandha nanging bathi pasuduluran.

Kesimpulan            

Tegese  lahang koroban manis yaiku rupa bagus/ayu tur luhur budine

Pelajari Lebih Lanjut : Bedane Paribasan, Bebasan, Saloka, waca ing brainly.co.id/tugas/1721758 Tuladha Tembung Dwilingga, waca ing brainly.co.id/tugas/1035191 Tembung Entar, waca ing brainly.co.id/tugas/12792924

Detail Jawaban

Kelas             : VIII

Kategori         : Paribasan

Kode              : -

Kata Kunci     : Pengertian Paribasan, Tegese Paribasan, Contoh Paribasan, Tuladha.  


7. Tulisen tegese tembang pocung iki! Karana karoban ing sih = ....


Karena tenggelam dalam kasih syngg


8. karoban segara madu tegese ​


Jawaban:

"Kebanjiran segara madu", (artinya: orang yang mendapatkan keberuntungan besar bertubi-tubi). ... "Madu balung tanpa isi", (artinya: berebut hal sepele yang tidak ada manfaatnya).


9. tegese ulat manis yaiku..,


Jawaban:

sumeh

Penjelasan:

semoga membantu:))


10. jlentrehna tegese manis rembuge​


Jawaban:

menyenangkan hati(nyenengake ati)


11. Unen-unen ing ngisor iki golekana tegese : a. Kebanjiran segara madu b. Gliyak-gliyak tumindak sareh pakoleh Sadawa-dawane lurung isih dawa gurung d. Beras wutah arang mulih marang takere Ketepang ngrangsang gunung f. Kemladheyan ngajak sempal g. Lahang karoban manis h. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati i. Jati ketlusuban ruyung j. Gajah tumbuk, kancil mati ing tengah​.


Unen-unen ing ngisor iki golekana tegese :

a. Kebanjiran segara madu yaiku wong sing entuk rejeki kang bola-bali.

b. Gliyak-gliyak tumindak sareh pakoleh yaiku alon alon olehe tumindak ,nanging kaleksanan kabeh.

c. Sadawa-dawane lurung isih dawa gurung yaiku pawarta iku mêsthi bakal sumêbar bebasan jawa, dawane dalan kalah dawa karo tenggorokan.

d. Beras wutah arang mulih marang takere yaiku barang kang wis owah ora bakal bali kaya maune.

e. Ketepang ngrangsang gunung yaiku kagedhen karep utawa kagedhen panjangka mokal bisa kelakon.

f. Kemladheyan ngajak sempal yaiku sedulur kang ngajak marang karusakan

g. Lahang karoban manis yaiku rupa bagus utawa ayu tur luhur budine.

h. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati yaiku turunane wong cilik bisa dadi wong gedhe, dene turunane wong gedhe sejatine dadi ora ana apa-apa.

i. Jati ketlusuban ruyung yaiku kumpulane wong becik klebon wong ala.

j. Gajah tumbuk, kancil mati ing tengah​ yaiku wong gedhe sing padha padudon nanging wong cilik sing sengsara.

Pembahasan :

Tembung Bebasan, yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, mawa teges entar, lan ngemu surasa pepindhan. Pepindhan marang kahanan, sifat, lan watak manungsa. (Yaitu rangkaian kata yang tetap penggunaanya, bermakna konotatif, dan mengandung makna pengandaian, dimana yang diandaikan adalah keadaan, sifat, dan watak seseorang).

Tuladhane :  

Ana Catur Mungkur, tegese Ora gelem ngrungokake rerasan kang ora becik.Kalah cacak menang cacak, tegese Samubarang penggaweyan luwih becik dicoba dhisik bisa lan orane.Kegedhen empyak kurang cagak, tegese kegedhen kekarepan nanging kurang sembada.Lahang karoban manis, tegese rupane bagus/ayu tur luhur bebudene.Milih-milih tebu oleh boleng, tegese kakehan milih wekasan oleh kang ora becik.

Pelajari Lebih Lanjut :

Pelajari Lebih Lanjut materi Tembung bebasan pada https://brainly.co.id/tugas/44731306

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1


12. lahang karoban manis di buat aksara jawa​


Jawaban:

▶️ ꦭꦲꦁꦏꦫꦺꦴꦧꦤ꧀

Penjelasan:

Njlentrehake panulisan ukara aksara Jawane;

"Lahang karoban" > ꦭꦲꦁꦏꦫꦺꦴꦧꦤ꧀

lahang = aksara la, aksara ha + cecakkaroban = aksara ka, aksara ra + taling tarung, aksara ba, aksara na + pangkon

Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pembahasan

Panulisan aksara Jawa ing dhuwur menawa dijlengrehake dadine.

lahang karoban manisꦭꦲꦁꦏꦫꦺꦴꦧꦤ꧀ꦩꦤꦶꦱ꧀lahang = aksara La, Aksara Ha + cecakkaroban = Aksara Ka, Aksara Ra + taling tarung, aksara Ba, aksara Na (sigeg)manis = pasangan aksara Ma, aksara Na + wulu, aksara Sa + pangkon.

Ukara lahang karoban manis nduweni ateges yaiku wong kang bagus utawa ayu rupane lan nduweni watak kang luhur budine.

Detail jawabanMapel : Bahasa DaerahKelas : 6Materi : Nulis aksara jawaKode : 13

13. Tembung manis tegese yoiku


legi

maaf klo salah

14. apa tegese lahang karoban manispliss buat besok nih​


Jawaban:

tegese rupane bagus/ayu tur luhur bebudene

Penjelasan:

maaf klo salah:)


15. negesi tembung ing picaturan!-njanur Nggunung-prenjake ngoceh- ayem tentrem-bagas waras-ora ana kang ngeridu laku langkah lan lakon-ketiban rembulan-lantip pikirane- ngenteng-ngentengake wong tuwa- lahang karoban manis-tepa palupi-nimbah kawruh-uger-uger lawang- tindak tandukpls kaka​


Negesi tembung-tembung ing picaturan:

Njanur gunung yoiku kedadeyan sing ora kaya biasane (dungaren).Prenjake ngoceh yoiku senengane ngoceh kaya arek cilik.Ayem tentrem yoiku kahanan sing tenang ora rame.Bagas waras yoiku wong sing awake apik tur sehat.Ora ana kang ngeridu laku langkah lan lakon yoiku jaman saiki gak onok sing bingung marang tingkah laku lan watake manungsa luwih ngutamakne kapinteran lan kaluwihane.Ketiban rembulan yoiku oleh rejeki lebih sing ora diduga.Lantip pikirane yoiku wong sing pinter utawa cerdas.Ngenteng-ngentengake wong tuwa yoiku ngajeni marang wong tuwa.Lahang karoban manis wong sing apik parase tur nduweni budhi pakerti luhur.Tepa palupi yoiku ndadekake awakedhewe dadi conto ing panguripan.Nimbah kawruh yoiku nggoleki ilmu kanthi temen.Uger-uger lawang yoiku nduweni anak lanang kabeh.Tindak tanduk yoiku kelakuane manungsa.

Pembahasan

Soal diatas membahas tentang materi tembung padha tegese dalam bahasa Jawa. Di mana materi ini membahas tentang arti dari sebuah kalimat dalam bahasa Jawa yang tidak diketahui. Lalu dijelaskan dengan lebih terperinci akan makna dalam kalimat tersebut.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang tembung padha tegese pada https://brainly.co.id/tugas/52076572

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1


16. yayah linobong njroning wardaya. kelem karoban manis. tembung kelem tegese...


kelem tegese tenggelam

17. tegese ulat manis yaiku..,


aku membunuh ulat yang manis itu
maaf kak klo salah kakak hapus aja jawaban aku

18. 8. Prekara sepele dadi gedhe, bebasane ....A. Lahang karoban manis.B. Tekek mati ing ulone.C. Katon cepaka sewakul.D. Kriwikan dadi grojogan.​


Jawaban:

D. Kriwikan dadi grojogan.


19. Cebol nggayuh lintang Anak polah bapa kepradah Bebek musuh mliwis Asu marani gepuk Kacang ora ninggal lanjaran Kebo mulih ing kandhange Timun mungsuh duren Lahang karoban manis Kebo nusu gudel


Jawaban:

duwe kekarepan sing dhuwur banget nanging ora bisa kelakon.dadi tanggungan e wong tuwo.wong pinter musuh wong pinter.njarak Madani bebaya.kelakuan anak ora besi Karo kelakuan wong tuwo.wong Yen wes lungo adoh bakal mbalek Ning asale.wong cilik musuh penguasa mesti kalah.rupane bagus/ayu tur luhur bebudine.wong tuwo njaluk Wuruk wong Enom.

Penjelasan:

jadikan yg terbaik


20. apa arti dari :1) sepi ing pamrih rame ing gawe2) wastra lungset ing sampiran 3) tekek mati ing ulone4) lahang karoban manis5) jurang growah ora mili6) kebo bule mati setra7) madu balung tanpa isiterima kasih:)


1.Kesepian dan kesepian di tempat kerja                                                     2.Pakaian parut3.disiksa meninggal karena bisul
4.Manis jelek
5.Jurang girovah ora mili
6.kebo bule mati setra
7.Sayang tanpa isi1. Tidak mengharapkan Pamrih ,Giat dan sungguh dalam bekerja.
2. pakaian menjadi lusuh karena terlalu lama dibiarkan tergantung dan tidak dipakai.
3. seekor tokek yang mati akibat suaranya sendiri.
semoga membantu
Kategori b_daerah