Supaya Bisa Nulis Geguritan Kang Apik Tur Enak Diwaca Kudu

Supaya Bisa Nulis Geguritan Kang Apik Tur Enak Diwaca Kudu

Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu ....

Daftar Isi

1. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu ....


Jawaban:

Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu tembunge endah

Penjelasan:

» Geguritan yaiku asiling kasustran jawa kang awujud puisi ( syair ).Ing kamus basa jawa geguritan di tegesi karangan kang pinathok kaya tembang.

Semoga Bermanfaat...


2. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca,kudu nganggo tulisan aksara jawa A.bener B.salah


Jawaban:

B.salah

amerga geguritan kang apik iku di delok teko tema sing dijukuk

plis ya rek kek i jawaban terbaik ini onok mahkota nang dukur jaaban iki klik en iku suwon


3. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu ​


Jawaban:

A.Tembunge endah

Penjelasan:

semoga bermanfaat


4. supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca , kudu


1.)kudu nemukke gagas seng di tulis.
2.)yen uwes nemukke gagassan pokok e banjir.
3.)tema kang wes dimligi gawe congkorongane.
maaf kalo salah. .Kudu ngerti tata cara penulisane kayata gawe tulisan kang endah,kudu isoh nyesuaikne geguritan karo tema,

5. 11. Supaya bisa maca geguritan kanthi becikkudu................a. Mangerteni macaneb. Mangerteni tulisanec. Mangerteni wujuded. Mangerteni isine12. Supaya bisa nulis geguritan kang apik turenak diwaca, kudu........a. Tembunge endah, mentesb. Tembunge entarc. Tembunge apik,mentesd. Tembunge ilmiyah​


11.) D. Mangerti Isine

12.) A. Tembunge Endah,Mentes


6. Anggone nulis geguritan kudu mangerteni tata urutan anggone nulis, amrih geguritan bisa katulis kanthi trep lan endah. Nalika arep nulis geguritan, bab sepisanan kang kudu ditindakake yaiku... *​


Penjelasan:

nentokne tema kang arep digawe disik


7. Supoyo geguritan enak diwaca mulo geguritan kudu gunake boso


kudu gunakake basa krama alus

8. Apa wae perangan kang kudu disetitekna nalika arep nulis geguritan


tema lan judul


maaf kalau salah.. semoga membantu

9. Supaya bisa nulis geguritan sing gampang dingertilan kenapak diwaca, kudu akeh nggladhi Ngladhi tegese


Jawaban:

Tegese ora ateges tembung sing ora nggawe raos utawa jawaban sing ora nyambung karo apa sing kita takon.


10. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu .... *a.tembunge endah, mentesb.tembunge apik, mentesc.tembunge entard.tembunge ilmiyahawas kalau salah baku hantam kita​


Jawaban:

b tembung apik, mentes


11. supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca diarani


Milih diksi kang apik

12. 1. Basa sing asring digunakake ing geguritan iku basa ......a. Krama inggilb. Kedhatonc. Ngokod. Bangonan2. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu ...a. Tembunge endah, mentesb. Tembunge apik, mentesc. Tembung entard. Tembunge ilmiyah


Jawaban:

basa akromo inggil tembang

Jawaban:

1. a.

2. a.

Penjelasan:

mmf klo salah


13. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca kudu


Jawaban:

tulisane apik lan jelas,,ora kena nyoret nyoret


14. apa wae perangan kang kudu disetitekna nalika arep nulis geguritan​


Tema dan judul kalo gk salah


15. Apa kang kudu di tentoake luwih ndisek nalika nulis geguritan


Apa bae kang kudu ditemtoake nalika nulis geguritan yaiku :

1. Tema lan Topik Gȇguritan : tema iku wigati banget kanggo proses nulis gȇguritan

2. Amanat : Amanat utawa pesan moral kanggo sapa bae kang maca gȇguritan kang kaanggit. Amanat bisa mawujud kritik sosial, rasa bungah, lan sapanunggale.

3. Ngrakit Ukara saha Gaya Bahasa kang arȇp di enggo : Pilihan ukara saha gaya bahasa wigati bangȇt kanggo nggugah rasa pangrasane sapa bae kang maca geguritan kang dianggit.16. diarani apa geguritan kang apik kanggo diwaca ing panggung​


Jawaban:

Selasa, 16 Oktober 2018

Bahasa Jawa Geguritan

Kompetensi Dasar :

3.1 Mengenal, memahami, mengidentifikasi teks puisi modern dalam bentuk lisan dan tulis

Geguritan yaiku puisi basa Jawa gagrag anyar (modern) kang ora kaiket dening paugeran (aturan) sing gumatok. Bebas jumlah larik saben pada (bait), bebas jumlahe pada, lan bebas pilihan tembung kang digunakake. Sing penting isine mentes lan pantes.

NJLENTREHAKE ISINE GEGURITAN

Salah sijine cara kanggo mahami geguritan. yaiku kanthi ngowahi wujud teks geguritan dadi wujud teks gancaran (prosa/crita). Pakaryan ngowahi wujud iki diarani parafrase. Parafrase katindakake kanthi ngowahi susunan pada (bait) dadi paragraf, nanging tanpa ngowahi isine. Awit basa ing geguritan iku basa sing mentes. mula tembung-tembunge akeh sing diilangi utawa dikurangi. Ukara ing basa padinan, umume jangkep tetembungane. Mula, nalika nggawe parafrase, para siswa bisa nambah tembung ing geguritan supaya dadi ukara sing sampurna lan gampang dingerteni.

MACA GEGURITAN KANTHI POCAPAN SING TREP

Maca geguritan iku satemene duwe tujuan supaya wong liya bisa ngrungokake kanthi ati sing tenang. Kanthi mangkono wong kang ngrungokake bisa ngrasakake lan ngreti isine geguritan kasebut. Mula, sapa wae sing arep maca geguritan becike bisa ngrasakake lan ngreti isine geguritan luwih dhisik. Manawa maca geguritan tanpa ngerti isine, anggone maca bakal ora penak dirungokake, ora penak dirasakake, lan ora cetha sing dikarepake. Wong maca geguritan, sing paling apik yaiku kanthi solah bawa lan patrape dhewe.dhewe. Ora niru solah bawa lan patrape wong liya, awit yen maca kanthi tiru-tiru wong liya bisa katon kaku lan ora wajar

Bab sing kudu digatekake nalika maca geguritan ing panggung utawa ngarepe wong akeh, yaiku:

1. Olah Swara (olah vokal)

Kedaling lesan (banter-lirihing swara, endhek-dhuwuring swara, menga-mingkeme lambe), tata pangaturing nafas, lan pamedhoting ukara kudu trep.

2. Patrap

Nalika maca geguritan, solah bawa lan polatan (ekspresi) kudu dislarasake karo jiwane geguritan. Yen isine gegurotan iku sedhih, polatane sing maca kudu katon nelangsa supaya sing ngrungokake melu ngrasakake kasedhihane. Semono uga yen isine bab semangat polatane sing maca kudu katon teges, mandhes, makantar-kantar, lan merbawani.

3. Nyawiji

Antarane sing maca lan sing ngrungokake kudu nyawiji. Tegese, wiwit saka pamilihe geguritan, tata karma, nganti tata busanane sing maca kudu nggatekake kasenengan utawa kabutuhane sing ngrungokake. Semono uga sing nonton utawa ngrungokake kudu nyemak kanthi tenanan, supaya bisa methik manfaat saka nyemak geguritan.

4. Sarana

Sarana yaiku apa wae kang ndhukung supaya anggone maca geguritan tambah "nges". Sarana bisa awujud microphone, panggung, gendhing, podhium lan sapanunggale.

Ayo gladhen maca geguritan! Amarga para siswa durung kulina maca geguritan, mula kanggo tuntunan becike geguritan sing arep diwaca diwenehi tandha andhegan (jeda) mandheg utawa mbacut anggone maca.

Tuladha:

kabeh / nunggu giliran ditabuh //

ora ana sing meri / drengki//

ora ana sing / cupet budine //

ora ana /sing rumangsa = dikuwalonake

Katrangan:

/ tegese mandheg sadhela

// tegese mandheg rada suwe

= tegese ana sesambungane karo larik ngisore (ora mandheg)

Diposting oleh erikaveraperire di Oktober 16, 2018

Kirimkan Ini lewat Email

BlogThis!

Berbagi ke Twitter

Berbagi ke Facebook

Bagikan ke Pinterest

Label: 4SD, 5SD, 6SD, Bahasa Jawa, Puisi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih BaruPosting LamaBeranda

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Lagu AKU CINTA LINGKUNGAN oleh Ully Hary Rusady

AKU CINTA LINGKUNGAN Aku cinta lingkunganku Kujaga dan kusayangi Bersama ayah ibuku Membersihkan halamanku Bersihkan...

Materi ASEAN IPS Sekolah Dasar Kelas 6 Semester 1

Bahasa Jawa Geguritan

Profile

RIKA APRILIA HERWATI Tinggal di Desa Lengkong Kec. Lengkong Kab. Nganjuk-Jawa Timur

Arsip Blog

► 2020 (2)

▼ 2018 (15)

▼ Oktober (13)

Soal Latihan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia Kelas VI Memberikan Tanggapan

Bahasa Indonesia tentang Penggunaan Tanda Baca

Asal Mulane Aksara Jawa

Tata Krama Basa Jawa

Bahasa Jawa Geguritan

Peninggalan Sejarah Pada Masa Hindu, Budha, dan Islam

Soal Matematika tentang Sifat Bangun Ruang

MENGENAL SATUAN DEBIT

BANGUN RUANG

Ulangan Harian IPS Kelas 6

Ulangan Harian IPA Kelas 6 SD

Materi ASEAN IPS Sekolah Dasar Kelas 6 Semester 1

► September (2)

Cari Blog Ini

Beranda

Mengenai Saya

erikaveraperire

Lihat profil lengkapku

Arsip Blog

September 2018 (2)

Oktober 2018 (13)

Januari 2020 (2)

Laporkan Penyalahgunaan

Label

4SD (5)

5SD (11)

6SD (17)

Adaptasi (1)

Alat Pernapasan Makhluk Hidup (1)

ASEAN (2)

Asia (1)

Avertebrata (1)

Bahasa Indonesia (3)

Bahasa Jawa (3)

Bangun Ruang (2)

Ciri Makhluk Hidup (3)

Debit (1)

Geometri (1)

Indonesia (1)

IPA (4)

IPS (3)

Kerajaan Budha (1)

Kerajaan Hindu (1)

Kerajaan Islam (1)

Klorofil (1)

Mamalia (2)

Matematika (3)

Metabolisme (1)

Pengukuran (1)

Peninggalan Sejarah (1)

Pernafasan (1)

Puisi (1)

Sejarah (1)

Seni Budaya dan Prakarya (1)

Soal (11)

Stomata (1)

Tanda Baca (1)

Vertebrata (2)

Vivipar (1)

Volume (1)


17. 1.) Critakna maneh isine geguritan ing dhuwur nganggo basamu dhewe-dhewe!2.) Tulisen pesan moral / amanah kang tinemu ing geguritan dhuwur!3.) Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu...A. Tembunge entarB. Tembunge endah, mentesC. Tembunge ilmiyahD. Tembunge apik, mentes​


Jawaban dan Pembahasan

1. Critakna maneh isine geguritan ing dhuwur nganggo basamu dhewe-dhewe!

➡️ Ing wayah esuk iku, awan isih peteng banget, kabeh isih padha angler sing turu lan ora sadhar. Ora watara suwe, bengi wis ameh ilang, dinding omah wis kasorot kanthi padhang. Sawise iku, sorote srengenge wis jedhul nggugah wong urip supaya padha tangi, kewan, tanduran padha sumringah, lan kembang-kembang padha semburat maneh.

2. Tulisen pesan moral / amanah kang tinemu ing geguritan dhuwur!

➡️ Yen wis wayah esuk iku, becike gekndang tangi. Cekat-ceket sing tandang gawe. Padha miwiti prastawa kanthi bungah lan sumringah.

3. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu. . .

➡️ B. Tembunge endah, mentes.

Penjelasan : Endah tegese indah, apik. Mentes tegese pantas, pantes.

Penjelasan

Puisi Jawa gagrag anyar (sabanjure aran geguritan), panulise bebas. Tegese ora kaiket dening aturan tartamtu. Ewa semono isih tetep ngugemi ananing rasa kaendahan. Endahe geguritan dumunung ana ing pilihan tembung pantes, mentes, lan mantesi. Geguritan ora padha karo tembang macapat kang isih kaiket guru lagu, guru wilangan lan guru gatra.

DETAIL

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Geguritan

Kata Kunci : Geguritan "Kahanan Wayah Esuk"

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.5

-----------------------------

Semoga membantu.


18. Apa kang kudu koktindakakae sadurunge nulis geguritan?


milih tema, migunakake tembung kang endah, milih objek kang dadi isine geguritan. jawaban ;

bentuknya tema LAN kerangka karangan

19. 8. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudua. Tembunge endahc. tembunge entarb. Tembunge apikd. tembunge ilmiyah​


Jawaban:

Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu A. Tembunge endah.

Jawaban:

A.Tembunge Endah

maaf kalau salah


20. Supaya bisa nulis geguritan kang apik tur enak diwaca, kudu...a.tembunge entarb.tembunge mentes lan mantesic.tembunge endahd.migunakake tembung Kawipilih 2 atau lebih tolong bantu dan yang bener jangan asal jawab! poin nya okeh kok ​


Jawaban:

Kalau Yang BENAR itu :

A. Tembunge Entar

B. Tembunge Mentes Lan Mantesi ,

C. Tembunge Endah

Penjelasan:

Kalau D itu salah. Penjelasan lebih lanjut bisa di lihat di gambar.

Gambar diambil dari [ Buku WURSITA BASA kelas 9 ].

R.


Kategori b_daerah